Skip to main content
FRESSNAPF
FRESSNAPF

Abonează-te la newsletterul Fressnapf și fii primul care află ultimele noutăți

ANCP
 
ec.europa.eu

Politica de confidențialitate

CUPRINS

I.INTRODUCERE ȘI DEFINIȚII

II.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU TRANSMITEREA DE NEWSLETTER-E ELECTRONICE, CU NOUTĂȚI ȘI PROMOȚII

III.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXT DE RECRUTARE

IV.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE MONITORIZARE CCTV

V.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CONTEXTUL GESTIONĂRII RECLAMAȚIILOR

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARȚINÂND PARTENERILOR CONTRACTUALI/ REPREZENTANȚILOR, PERSOANELOR DE CONTACT SAU ANGAJAȚILOR PARTENERILOR CONTRACTUALI SAU ALTOR CATEGORII SIMILARE DE PERSOANE VIZATE ALE CĂROR DATE POT FI DEZVĂLUITE DE CĂTRE PARTENERII CONTRACTUALI

VII.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN UTILIZAREA DE COOKIE-URI

I. INTRODUCERE ȘI DEFINIȚII

FRESSNAPF ROMANIA SRL, cu sediul social în România, 020339 București, Sectorul 2, Strada Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, clădirea A, etajul 6, biroul nr. 622, număr de înregistrare în registrul comerțului: J40/5064/2022, număr de identificare fiscală: 45812970, e-mail: info@fressnapf.ro, telefon: +40 (756) 716-336; website: www.fressnapf.ro (în continuare: website), denumit în continuare “Operatorul de date” sau “Fressnapf“, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale relevante care reglementează protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (“GDPR“) și legislația subsecventă relevantă, în calitatea sa de operator de date.

Operatorul de date acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. Prin intermediul acestei Politici de confidențialitate, Fressnapf dorește să ofere informații adecvate persoanelor vizate relevante, cu privire la modul în care prelucrează datele lor cu caracter personal.

Pentru a facilita identificarea și înțelegerea de către persoanele vizate a informațiilor relevante, informațiile de mai jos sunt structurate în secțiuni dedicate, pentru diferite scopuri de prelucrare/ categorii de persoane vizate. Persoanele vizate ar trebui să ia în considerare fiecare secțiune care poate fi relevantă pentru acestea. Informațiile din cadrul acestei Politici de confidențialitate, inclusiv secțiunile de mai jos, pot fi modificate din când în când. Este recomandabil e ca persoanele vizate să consulte frecvent acest site web, pentru a se asigura că este la curent cu activitățile de prelucrare efectuate de Fressnapf și cu orice actualizare a acestora.

În plus, în contextul activităților de prelucrare descrise în prezentul document, sunt relevante următoarele definiții:

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv identitatea și datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor, dacă este cazul, scopurile în care sunt prelucrate datele, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care acestea pot fi exercitate.

Dreptul de acces: dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date și, dacă este cazul, accesul la aceste date și la informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete.

Dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”): dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc;

Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Fressnapf într-un mod structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Fressnapf către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție: dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc are ca scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale în acest scop;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate: dreptul persoanei vizate de a solicita și de a obține o intervenția umană, de a-și exprima punctul de vedere cu privire la și de a contesta orice decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automatizată (inclusiv crearea de profiluri), care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa instanțelor de judecată: dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU TRANSMITEREA DE NEWSLETTER-E ELECTRONICE, CU NOUTĂȚI ȘI PROMOȚII

Scopurile și temeiurile prelucrării. Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal pentru a transmite newsletter-e electronice cu noutăți despre produsele, activitățile, magazinele Fressnapf și conținut educațional despre animalele de companie și îngrijirea animalelor de companie și cu promoții personalizate la produsele Fressnapf. Pentru transmiterea unor astfel de newsletter-e, Fressnapf se va baza pe consimțământul persoanei vizate ca temei pentru prelucrare, în conformitate cu art. 6, alin. 1., litera (a) din GDPR.

De asemenea, pentru a genera promoții personalizate, adaptate la preferințele și nevoile persoanelor vizate, Fressnapf poate efectua activități de profilare. Pentru aceasta, Fressnapf se va baza pe consimțământul persoanei vizate ca temei pentru prelucrare, în conformitate cu art. 6, alin. 1., litera (a) din GDPR. Tehnicile informatice/ algoritmii  utilizate/ți permit Fressnapf să identifice preferințele persoanei vizate. Datorită preferințelor astfel conturate, Fressnapf va aduce în atenția persoanei vizate oferte axate în special pe categoriile de produse care ar putea fi de interes pentru aceasta. Prelucrarea datelor în acest scop are avantajul de a pune la dispoziția persoanei vizate oferte cât mai adaptate nevoilor și intereselor acesteia. De asemenea, având în vedere faptul că Fressnapf dorește să ofere oferte personalizate, în funcție de categoriile de informații furnizate (tipul de animal de companie deținut, numele animalului de companie deținut, data de naștere a animalului de companie deținut, data de naștere a clientului, codul poștal al adresei clientului), persoana vizată este conștientă de faptul că, în cazul în care nu va furniza toate aceste informații, este posibil ca ofertele referitoare la anumite produse care ar putea fi efectiv de interes pentru aceasta să nu îi fie aduse la cunoștință.

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, în mod gratuit, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înainte de retragere, prin transmiterea unui e-mail către Fressnapf în acest sens, la următoarea adresă de e-mail: info@fressnapf.ro sau persoana vizată se poate dezabona de la newsletter-ul electronic în orice moment, utilizând informațiile indicate în fiecare newsletter.

De asemenea, Fressnapf se va baza pe obligația sa legală, în conformitate cu art. 6, alin. 1., lit. c) din GDPR, în următoarele scopuri de prelucrare: gestionarea investigațiilor din partea autorităților sau a cererilor persoanelor vizate, implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, obligații de arhivare, apărarea drepturilor/ intereselor în instanță. Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, Fressnapf se va baza, în măsura în care este necesar, pe interesul său legitim pentru desfășurarea activităților sale comerciale, conform art. 6, alin. 1., lit. f) din GDPR.

În plus, pentru activitățile de prelucrare care implică necesitatea de a dezvălui/ pune la dispoziție anumite date cu caracter personal partenerilor contractuali Fressnapf, pentru executarea contractelor încheiate cu aceștia (pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea site-ului, găzduirea serverelor, funcționalitățile pentru transmiterea de  electronice) sau altor entități din grupul Fressnapf, Operatorul se va baza pe interesul său legitim pentru desfășurarea activităților sale comerciale cu ajutorul partenerilor contractuali relevanți, conform art.6, alin. 1, lit. f) din GDPR.

Categorii de persoane vizate. Aceste activități de prelucrare se referă la orice categorie de persoane vizate, clienți sau non-clienți, care se abonează la newsletter-ele Fressnapf, utilizând formularul dedicat, disponibil pe site și/sau orice clienți sau non-clienți care își exprimă consimțământul de profilare, pentru a primi promoții personalizate.

Sursa și categoriile de date cu caracter personal. Pentru astfel de activități de prelucrare, Fressnapf va prelucra: date cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată: nume și prenume, adresa de e-mail, tipul de animal de companie deținut, numele animalului de companie deținut, data de naștere a animalului de companie deținut, data de naștere a clientului, codul poștal al adresei clientului, informații privind opțiunea persoanelor vizate de a-și exprima consimțământul, alte date cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată.

Refuzul de a furniza date cu caracter personal poate face imposibilă transmiterea de către Fressnapf a newsletter-elor electronice și îndeplinirea scopurilor de prelucrare aferente.

Categorii de destinatari. Fressnapf va dezvălui sau poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, atunci când își exercită drepturile relevante privind protecția datelor, autoritățile publice, dacă este necesar, instanțele de judecată, dacă este cazul, alte entități din grupul Fressnapf și către următorii furnizori de servicii care prelucrează date cu caracter personal în numele Fressnapf:

 • Brandlift, Societate cu Răspundere Limitată (sediul social: 1036 Budapest, Lajos utca 130; număr de înregistrare a societății: 01-09-948980; număr de identificare fiscală: 23014028-2-4, e-mailc: hello@brandlift.eu) pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea website-ului;
 • Servergarden Societate cu Răspundere Limitată (1023 Budapest, Lajos utca 28-32; număr de înregistrare al companiei: 01-09-186097; număr de înregistrare fiscală: 24855608-2-41; e-mail: info@servergarden.hu ), furnizorul serverelor pentru website;
 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; sediul central: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA contact electronic: https://mailchimp.com/contact), furnizorul software-ului online utilizat pentru transmiterea de newsletter-e.

Transferuri de date. Înprezent, pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, este posibil ca Fressnapf să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în țări din cadrul UE/SEE: Ungaria, precum și în afara UE/SEE, în Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, Fressnapf va stabili transferul de date cu caracter personal în baza unor clauze contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau a altor garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca, pe parcursul activității, statele de transfer menționate mai sus să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele în care sunt transferate datele cu caracter personal accesând versiunea actualizată a acestei Politici de confidențialitate, ce va fi revizuită corespunzător când va fi cazul. Pentru a obține o copie a garanțiilor de transfer implementate de Fressnapf, vă rugăm să transmiteți o cerere în acest sens la adresa: info@fressnapf.ro.

Perioade de stocare. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și ulterior, atunci când există o necesitate legitimă de a face acest lucru (de exemplu, pentru apărarea drepturilor/intereselor Fressnapf în instanță). În special, pentru activitățile de prelucrare bazate pe consimțământ, Fressnapf va înceta aceste activități atunci când consimțământul este retras.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor de stocare, Fressnapf să procedeze la anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime în scopuri statistice.

Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, dreptul de a retrage consimțământul, așa cum este detaliat mai sus, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (potrivit informațiilor disponibile pe www.dataprotection.ro ) sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care persoana vizată consideră că acest lucru este necesar. Conținutul acestor drepturi este detaliat în secțiunea I. de mai sus. Pentru orice detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Fressnapf, precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate în acest context sau pentru exercitarea acestora, persoanele vizate pot contacta Fressnapf la adresa info@fressnapf.ro

III. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXT DE RECRUTARE

Scopurile și temeiurile prelucrării. Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal în contextul desfășurării activităților de recrutare.

În acest sens, Fressnapf se va baza pe temeiul încheierii contractului cu persoana vizată, în conformitate cu art. 6, alin. 1. lit. b) din GDPR și, în măsura în care este necesar, pe interesul său legitim pentru desfășurarea activităților necesare în legătură cu nevoile de recrutare și ocuparea posturilor vacante, conform art. 6, alin. 1, litera (f) din GDPR: pentru activitățile de prelucrare privind primirea și gestionarea unei candidaturi, inclusiv pentru contactarea și/sau intervievarea persoanei vizate.

De asemenea, în cazul prelucrării care implică necesitatea de a dezvălui/ pune la dispoziție anumite date cu caracter personal partenerilor contractuali Fressnapf pentru executarea contractelor încheiate cu aceștia (pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea website-ului, găzduirea de servere) și altor entități din grupul Fressnapf, Fressnapf se va baza pe interesul său legitim de a-și desfășura activitățile comerciale cu ajutorul partenerilor contractuali relevanți, conform art. 6, alin. 1, lit. f) din GDPR.

De asemenea, Fressnapf se va baza pe obligația sa legală, în conformitate cu art. 6, alin. 1., lit. c) din GDPR, în următoarele scopuri de prelucrare: gestionarea investigațiilor autorităților sau a cererilor persoanelor vizate, implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, obligații de arhivare, apărarea drepturilor/ intereselor în instanță. Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, Fressnapf se va baza, în măsura în care este necesar, pe interesele sale legitime pentru desfășurarea activităților sale comerciale, conform art. 6, alin. 1., lit. f) din GDPR.

Fressnapf se va baza pe consimțământul persoanei vizate ca motiv pentru prelucrare, în conformitate cu art. 6, alin. 1., litera (a) din GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul de a lua în considerare în continuare persoana vizată pentru alte posturi în cadrul Fressnapf și de a contacta persoana vizată cu privire la aceste posturi ulterioare, în cazul în care persoana vizată nu este angajată pentru postul pentru care a aplicat inițial.

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înainte de retragere, prin transmiterea unui e-mail către Fressnapf în acest sens, la următoarea adresă de e-mail: info@fressnapf.ro .

Aceste activități de prelucrare nu implică luarea unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri.

Categorii de persoane vizate. Aceste activități de prelucrare privesc orice candidat interesat de un loc de muncă în cadrul Fressnapf.  

Sursa și categoriile de date cu caracter personal. Pentru astfel de activități de prelucrare, Fressnapf va prelucra:

 • Date cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, informații privind experiența și calificările profesionale, informații privind opțiunea persoanei vizate de a-și exprima consimțământul, conform celor de mai sus, alte date cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată, inclusiv în cadrul CV-ului/interviurilor cu Fressnapf.
 • Date cu caracter personal generate de Fressnapf din datele cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată: informații privind rezultatele evaluării unei aplicații pentru un loc de muncă în cadrul Fressnapf.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate face imposibilă examinarea de către Fressnapf a candidaturilor persoanelor vizate pentru posturile vacante și îndeplinirea scopurilor de prelucrare aferente.

Categorii de destinatari. Fressnapf va dezvălui sau poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, atunci când își exercită drepturile relevante privind protecția datelor, autoritățile publice, dacă este necesar, instanțele de judecată, dacă este cazul, alte entități din grupul Fressnapf și către următorii furnizori de servicii care prelucrează date cu caracter personal în numele Fressnapf:

 • Brandlift, Societate cu Răspundere Limitată (sediul social: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; număr de înregistrare a societății: 01-09-948980; număr de identificare fiscală: 23014028-2-41 e-mail: hello@brandlift.eu) pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea unui website;
 • Servergarden, Societate cu Răspundere Limitată (1023 Budapest, Lajos utca 28-32; număr de înregistrare al societății: 01-09-186097; număr de identificare fiscală: 24855608-2-41; contact electronic: info@servergarden.hu ) furnizorul serverelor pentru website.

Transferuri de date. Înprezent, pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, este posibil ca Fressnapf să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în țări din cadrul UE/SEE: Ungaria. Aceste activități de prelucrare nu implică transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE.

Este posibil ca, pe parcursul activității, stările de transfer menționate mai sus să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele în care sunt transferate datele cu caracter personal accesând versiunea actualizată a acestei Politici de confidențialitate, ce va fi revizuită corespunzător dacă va fi cazul.

Perioade de stocare. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și ulterior, atunci când există o nevoie comercială legitimă de a face acest lucru (de exemplu, pentru apărarea drepturilor/intereselor Fressnapf în instanță/ pentru a răspunde la solicitările persoanelor vizate). În special, pentru activitățile de prelucrare bazate pe consimțământ, Fressnapf va înceta aceste activități atunci când consimțământul este retras. În plus, informațiile păstrate de Fressnapf în scopul de a lua în considerare în continuare persoanele vizate pentru alte posturi în cadrul Fressnapf pe baza consimțământului persoanei vizate vor fi păstrate timp de 1 an (cu excepția cazurilor în care persoana vizată își retrage consimțământul mai devreme).

Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informate, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, dreptul de a retrage consimțământul, așa cum este detaliat mai sus, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (conform informațiilor disponibile pe www.dataprotection.ro ) sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care persoana vizată consideră că acest lucru este necesar. Conținutul acestor drepturi este detaliat în secțiunea I. de mai sus. Pentru orice detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Fressnapf, precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate în acest context sau pentru exercitarea acestora, persoanele vizate pot contacta Fressnapf la adresa info@fressnapf.ro.

IV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE MONITORIZARE CCTV

Scopurile și temeiurile prelucrării. Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul sistemelor de monitorizare video existente în cadrul magazinelor Fressnapf (sisteme de monitorizare CCTV). Pentru aceasta, Fressnapf se va baza pe obligația sa legală de a asigura protecția spațiilor/ bunurilor și a angajaților săi, conform art. 6, alin. 1. lit. c) din GDPR. În măsura în care este necesar, pentru activitățile de prelucrare care depășesc obligația legală care revine Fressnapf, operatorul de date se va baza pe interesul său legitim de a asigura o securitate adecvată a spațiilor, conform art.6, alin.1., lit.f) din GDPR.

De asemenea, Fressnapf se va baza pe obligația sa legală, în conformitate cu art. 6, alin. 1., lit. c) din GDPR pentru următoarele scopuri de prelucrare: gestionarea investigațiilor din partea autorităților sau a cererilor persoanelor vizate, implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, obligații de arhivare, apărarea drepturilor/ intereselor în instanță. Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, Fressnapf se va baza, în măsura în care este necesar, pe interesele sale legitime pentru desfășurarea activităților sale comerciale, conform art. 6, alin. 1., lit. f) din GDPR.

Aceste activități de prelucrare nu implică luarea unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri.

Categorii de persoane vizate. Aceste activități de prelucrare se referă la orice categorii de persoane, vizitatori ai magazinelor Fressnapf, respectiv clienți, parteneri contractuali sau reprezentanți ai partenerilor contractuali, reprezentanți ai autorităților publice, de exemplu în cazul efectuării unei investigații, angajați și orice vizitatori.

Sursa și categoriile de date cu caracter personal. Pentru astfel de activități de prelucrare, Fressnapf va prelucra: imaginea persoanei vizate sau alte categorii de date cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizată.

Refuzul de a furniza date cu caracter personal poate face imposibilă îndeplinirea de către Fressnapf a scopurilor de prelucrare aferente, conform celor de mai sus.

Categorii de destinatari. Fressnapf va dezvălui sau poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, atunci când își exercită drepturile sale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal, autoritățile publice, dacă este necesar, instanțele de judecată, dacă este cazul.

Transferuri de date. Înprezent, astfel de activități de prelucrare nu implică transferul de date cu caracter personal către țările UE/SEE sau în afara teritoriului UE/SEE.

Este posibil ca, pe parcursul activității, statele de transfer menționate mai sus să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele în care sunt transferate datele cu caracter personal accesând versiunea actualizată a acestei Politici de confidențialitate, ce va fi revizuită corespunzător, dacă va fi cazul. Pentru a obține o copie a garanțiilor de transfer implementate de Fressnapf, vă rugăm să transmiteri o solicitare în acest sens la adresa: info@fressnapf.ro.

Perioade de stocare. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de monitorizare CCTV vor fi prelucrate pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, dar nu mai mult de 30 de zile, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, dreptul de a retrage consimțământul, conform celor detaliate mai sus, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (conform informațiilor disponibile pe www.dataprotection.ro) sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care persoana vizată consideră că acest lucru este necesar. Conținutul acestor drepturi este detaliat în secțiunea I. de mai sus. Pentru orice detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Fressnapf, precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate în acest context sau pentru exercitarea acestora, persoanele vizate pot contacta Fressnapf la adresa info@fressnapf.ro

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII RECLAMAȚIILOR

Scopurile și temeiurile prelucrării. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pentru gestionarea reclamațiilor primite de la orice persoană fizică ce dorește să transmită o reclamație cu privire la activitatea sau produsele Fressnapf.

În măsura în care persoana care transmite reclamația divulgă date cu caracter personal aparținând altor persoane vizate, având în vedere faptul că Fressnapf nu dispune de o modalitate practică de a informa direct aceste categorii de persoane, persoana care transmite reclamația are obligația de a informa aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Fressnapf, utilizând informațiile din cadrul acestei secțiuni și de a lua orice măsură pentru a se asigura că o astfel de divulgare se face în conformitate cu orice cerințe aplicabile.

În acest context, Fressnapf se va baza pe obligațiile sale legale privind gestionarea corectă a reclamațiilor, în conformitate cu art. 6, alin.1, litera (c) din GDPR. În măsura în care este necesar, pentru activitățile de prelucrare care depășesc obligația legală care revine Fressnapf, operatorul de date se va baza pe interesul său legitim de a asigura gestionarea adecvată/răspunsul la orice potențiale neconformități ridicate de o persoană vizată în cuprinsul unei reclamații, în conformitate cu art.6, alin.1., lit.f) din GDPR.

De asemenea, Fressnapf se va baza pe obligația sa legală, în conformitate cu art. 6, alin. 1., lit. c) din GDPR pentru următoarele scopuri de prelucrare: gestionarea investigațiilor din partea autorităților sau a cererilor persoanelor vizate, implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, obligații de arhivare, apărarea drepturilor/ intereselor în instanță. Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, Fressnapf se va baza, în măsura în care este necesar, pe interesele sale legitime pentru desfășurarea activităților sale comerciale, conform art. 6, alin. 1., lit. f) din GDPR.

În plus, pentru activitățile de prelucrare care implică necesitatea de a dezvălui/ pune la dispoziție anumite date cu caracter personal partenerilor contractuali Fressnapf pentru executarea contractelor încheiate cu aceștia (pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea website-ului) sau altor entități din grupul Fressnapf, Fressnapf se va baza pe interesul său legitim de a-și desfășura activitățile comerciale cu ajutorul partenerilor contractuali relevanți, conform art.6, alin. 1, lit. f) din GDPR.

Aceste activități de prelucrare nu implică luarea unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri.

Categorii de persoane vizate. Aceste activități de prelucrare sunt legate de orice persoane fizice care transmit o reclamație sau de orice alte persoane vizate menționate în cuprinsul reclamației, dacă este cazul.

Sursa și categoriile de date cu caracter personal. Pentru astfel de activități de prelucrare, Fressnapf va prelucra:

 • Date cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizată: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală, dacă este cazul, informații furnizate prin intermediul reclamației și în cadrul oricăror documente justificative, numărul și tipurile de documente justificative suplimentare furnizate, orice informații relevante despre produsele/activitățile Fressnapf, dacă este cazul, alte date cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizată
 • Date cu caracter personal generate de Fressnapf pe baza datelor cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizată: data și ora reclamației, informații privind rezultatele evaluării reclamației, informații din scrisoarea de răspuns.
 • Date personale colectate indirect de către Fressnapf: dacă este cazul, date cu caracter personal despre alte persoane vizate, furnizate în cadrul plângerii, cum ar fi numele, prenumele, datele de contact.

Refuzul de a furniza date cu caracter personal poate face imposibilă îndeplinirea de către Fressnapf a scopurilor de prelucrare aferente, conform celor de mai sus.

Categorii de destinatari. Fressnapf va dezvălui sau poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, atunci când își exercită drepturile relevante în materia protecției datelor cu caracter personal, autoritățile publice, dacă este necesar, instanțele de judecată, dacă este cazul, alte entități din grupul Fressnapf și către următorii furnizori de servicii care prelucrează date cu caracter personal în numele Fressnapf:

 • Brandlift Societate cu Răspundere Limitată (sediul social: 1036 Budapest, Lajos utca 130; număr de înregistrare a societății: 01-09-948980; număr de identificare fiscală: 23014028-2-41 e-mail: hello@brandlift.eu ) pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea website-ului;

Transferuri de date. În prezent, pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, este posibil ca Fressnapf să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în țări din cadrul UE/SEE: Ungaria și Germania.  Aceste activități de prelucrare nu implică transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE.

Este posibil ca, pe parcursul activității, statele de transfer menționate mai sus să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele în care sunt transferate datele cu caracter personal accesând versiunea actualizată a acestei Politici de confidențialitate. Pentru a obține o copie a garanțiilor de transfer implementate de Fressnapf, vă rugăm să transmiteți o solicitare în acest sens la adresa: info@fressnapf.ro

Perioade de păstrare. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și ulterior, atunci când există o nevoie comercială legitimă de a face acest lucru (de exemplu, pentru apărarea drepturilor/intereselor Fressnapf în instanță/ pentru a răspunde la solicitarea persoanelor vizate). În special, Fressnapf va păstra informațiile legate de o plângere, inclusiv înregistrarea plângerii depuse de persoana vizată și o copie a răspunsului, timp de 5 ani, de la data primirii plângerii. 

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor de stocare, Fressnapf să procedeze la anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime în scopuri juridice.

Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, dreptul de a retrage consimțământul, așa cum este detaliat mai sus, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (conform informațiilor disponibile pe www.dataprotection.ro ) sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care persoana vizată consideră că acest lucru este necesar. Conținutul acestor drepturi este detaliat în secțiunea I. de mai sus. Pentru orice detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Fressnapf, precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate în acest context sau pentru exercitarea acestora, persoanele vizate pot contacta Fressnapf la adresa info@fressnapf.ro.

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARȚINÂND PARTENERILOR CONTRACTUALI/ REPREZENTANȚILOR, PERSOANELOR DE CONTACT SAU ANGAJAȚILOR PARTENERULUI CONTRACTUAL SAU ALTOR CATEGORII SIMILARE DE PERSOANE VIZATE ALE CĂROR DATE VOR FI DEZVĂLUITE DE CĂTRE PARTENERII CONTRACTUALI.

Scopurile și temeiurile prelucrării. Operatorul de date prelucrează date cu caracter personal aparținând partenerilor săi contractuali (în măsura în care aceștia sunt persoane fizice) sau aparținând reprezentanților/persoanelor de contact, angajaților sau altor categorii similare de persoane vizate ale căror date vor fi divulgate de către partenerii săi contractuali persoane juridice.

În măsura în care orice partener contractual al Fressnapf dezvăluie Fressnapf datele cu caracter personal aparținând persoanelor de contact desemnate, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților și/sau altor persoane fizice pentru sau în legătură cu încheierea și/sau executarea unui contract, având în vedere faptul că Fressnapf nu dispune de o modalitate practică de a informa direct aceste categorii de persoane, partenerul contractual al Fressnapf are obligația de a informa aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor lor personale de către Fressnapf, inclusiv în contextul drepturilor de audit ale Fressnapf care rezultă din contracte, dacă este cazul, utilizând informațiile din cadrul acestei secțiuni.

Partenerul contractual va lua toate măsurile pentru a se asigura că o astfel de dezvăluire se face în conformitate cu orice cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământul persoanelor vizate, dacă e cazul, astfel încât Fressnapf să poată prelucra datele cu caracter personal în scopurile stabilite potrivit contractelor, fără nicio formalitate suplimentară. Partenerii contractuali se vor conforma instrucțiunilor care pot fi transmise periodic de către Fressnapf în scris, în format electronic sau pe suport de hârtie, cu privire la informațiile care trebuie furnizate acelor persoane în vederea respectării prevederilor prezentei clauze.

Fressnapf se va baza pe temeiul încheierii și executării contractului cu persoana vizată, în cazul în care partenerii contractuali vor fi o persoane fizice, conform art. 6, alin.1, litera (b) din GDPR.  De asemenea, Fressnapf se va baza pe interesul său legitim de a încheia și de a executa în bune condiții acordul cu partenerul contractual, conform art.6, alin.1., lit.f) din GDPR, pentru cazurile în care persoanele vizate sunt reprezentanți, persoane de contact, angajați ai partenerului contractual cu care Fressnapf are o relație contractuală sau alte categorii similare de persoane vizate ale căror date sunt dezvăluite de către partenerul contractual.

De asemenea, Fressnapf se va întemeia pe obligația sa legală, în conformitate cu art. 6, alin. 1., lit. c) din GDPR, în următoarele scopuri de prelucrare: gestionarea investigațiilor din partea autorităților sau a cererilor persoanelor vizate, implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, obligații de arhivare, apărarea drepturilor/ intereselor în instanță. Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, Fressnapf se va baza, în măsura în care este necesar, pe interesele sale legitime pentru desfășurarea activităților sale comerciale, conform  art. 6, alin. 1., lit. f) din GDPR.

Aceste activități de prelucrare nu implică luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri.

Categorii de persoane vizate. Aceste activități de prelucrare se referă la partenerii contractuali persoane fizice, orice reprezentanți, persoane de contact, angajați ai partenerilor contractuali persoane juridice sau orice alte categorii similare de persoane vizate ale căror date cu caracter personal vor fi dezvăluite de către partenerul contractual către Fressnapf.

Sursa și categoriile de date cu caracter personal. Pentru astfel de activități de prelucrare, Fressnapf va prelucra:

 • Date cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură, adresă poștală, numere naționale de identificare, dacă este cazul, sau alte categorii de date cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată;
 • Date cu caracter personal colectate indirect de către Fressnapf: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură, adresă poștală, numere naționale de identificare, dacă este cazul, atunci când acestea sunt furnizate de către partenerul contractual al Fressnapf.

Refuzul de a furniza date cu caracter personal poate face imposibilă îndeplinirea de către Fressnapf a scopurilor de prelucrare aferente, conform celor de mai sus.

Categorii de destinatari. Fressnapf va dezvălui sau poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, atunci când își exercită drepturile sale relevante în materie de protecție a datelor, autoritățile publice, dacă este necesar, instanțele de judecată, dacă este cazul.

Transferuri de date. Înprezent, pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, este posibil ca Fressnapf să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în țări din cadrul UE/SEE: Ungaria și Germania. Aceste activități de prelucrare nu implică transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE

Este posibil ca, pe parcursul activității, statele de transfer menționate mai sus să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele în care sunt transferate datele cu caracter personal accesând versiunea actualizată a acestei Politici de confidențialitate. Pentru a obține o copie a garanțiilor de transfer implementate de Fressnapf, vă rugăm să transmiteți în acest sens la adresa: info@fressnapf.ro.

Perioade de stocare. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și ulterior, atunci când există o nevoie comercială legitimă de a face acest lucru (de exemplu, pentru apărarea drepturilor/intereselor Fressnapf în instanță/ pentru a răspunde la solicitărările persoanelor vizate).

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor de stocare, Fressnapf să procedeze la anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime în scopuri legale.

Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, dreptul de a retrage consimțământul, așa cum este detaliat mai sus, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (conform informațiilor disponibile pe www.dataprotection.ro ) sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care persoana vizată consideră că acest lucru este necesar. Conținutul acestor drepturi este detaliat în secțiunea I. de mai sus. Pentru orice detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Fressnapf, precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate în acest context sau pentru exercitarea acestora, persoanele vizate pot contacta Fressnapf la adresa info@fressnapf.ro.

VII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN UTILIZAREA DE COOKIE-URI

Acest site web utilizează module cookie. Dacă doriți o experiență personalizată pe site-ul web al Fressnapf, puteți face acest lucru acceptând utilizarea de cookie-uri. Mai multe detalii despre aceste module, modul în care sunt utilizate și cum va prelucra Fressnapf datele personale colectate prin intermediul acestora pot fi găsite în pagina noastră dedicată Politica de cookie-uri.